En kommande vägledning ska ge stöd till MSB:s föreskrifter 2020:7 om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter. Vägledningen publiceras här som förhandsutgåva för att ge möjlighet att inkomma med synpunkter och förslag på förbättringar på innehållet.

1968

strukturerat sätt.7 I och med NIS-regleringen har denna skyldighet. 7 5 § i MSB:s föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet, MSBFS 2016:1.

Från 1 augusti 2020 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1. Som stöd till föreskriften har nu två handböcker tagits fram. Förutom handboken om brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker som släpptes tidigare under våren kommer nu också handboken om hantering av brandfarlig gas för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har givit ut före-skrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet. Föreskrifterna pekar på att myndigheterna ska följa de internationella standarderna på området, ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 27002. Dessa föreskrifter är endast MSB:s föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet (MSBFS 2009:10) utgör ett viktigt verktyg för att stödja sådant systematiskt arbete, bland annat genom att ställa krav på att myndigheterna tillämpar ett ledningssystem för in-formationssäkerhet.

Msb informationssäkerhet föreskrift

  1. Sök gamla upphandlingar
  2. Försäkringskassan linköping adress
  3. Linköpings affärsänglar
  4. Rökstenen nytolkning
  5. Insulin fettinlagring

Vi samarbetar och levererar även andra webbplatser. MSB har identifierat behov av tydligare styrning av statliga myndigheternas informationssäkerhetsarbete och ger nu ut ett föreskriftspaket i tre delar där två föreskrifter uppdaterats och en tillkommit. Föreskrifterna träder ikraft 1 oktober 2020. Som stöd för arbetet med informationssäkerhet erbjuder MSB en rad olika vägledningar och utbildningar. I dag skickar MSB och Folkhälsomyndigheten ut ett sms till alla Sveriges mobiltelefonabonnenter.

Förordningar och föreskrifter som rör informationssäkerhet. MSBFS 2016:7 föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters risk- och 

Konferensen kommer att ha temat säker digitalisering. Du som registrator@msb.se Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om it-säkerhet för statliga myndigheter (Dnr 2019-14545/2019-14546). Myndigheten har beretts tillfälle att yttra sig över dessa förslag. Statens medieråd har inget att erinra mot förslagen.

Msb informationssäkerhet föreskrift

Se hela listan på transportstyrelsen.se

Som stöd för arbetet med informationssäkerhet erbjuder MSB en rad olika vägledningar och utbildningar. MSB.se är huvudwebbplats för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

UHR har yttrat sig över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) två förslag till föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om it-säkerhet  16 sep.
Vårdcentral luleå örnäset

Vägledningen publiceras här som förhandsutgåva för att ge möjlighet att inkomma med synpunkter och förslag på förbättringar på innehållet. Ingen konferens om informationssäkerhet för offentlig sektor i år 2021-02-11. Förra året pausades Samfi:s informationssäkerhetskonferens till följd av Covid-19.

Dessutom har MSB tagit fram följande föreskrifter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster: - föreskrifter om anmälan och identifiering (MSBFS 2018:7) - föreskrifter om informationssäkerhet (MSBFS 2018:8) MSB har en samordnande roll för NIS i Sverige. Myndigheten har bland annat till uppgift att ta fram föreskrifter som närmare specificerar skyldigheter enligt NIS-lagen. MSB har tagit fram följande föreskrifter och allmänna råd som berör leverantörer av samhällsviktiga tjänster: anmälan och identifiering ; informationssäkerhet informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, 2.
Fluids

scania coordinator malfunction
motorcykel körkort falkenberg
utbildning nagelteknolog stockholm
hjälm snöskoter krav
professionellt bemötande innebär

MSB:s föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng respektive järnväg (ADR-S1 och RID-S2). Grunden för vägledningen är främst MSB:s föreskrifter om transport-skydd i ADR-S respektive RID-S. Om det skulle förekomma någon avvikelse är det alltid föreskrifternas originaltext som gäller. 1.

På de här sidorna hittar du länkar till ett urval av föreskrifter ur olika statliga myndigheters författningssamlingar samt relevanta förordningar. De föreskrifter som ingår här endast sådana som rör informationssäkethet i snäv bemärkelse. Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och tillhörande förordning träder i kraft 1 augusti 2018.


Kan man byta gymnasium mitt i terminen
rstudio online

7 dec. 2015 — MSB tar bort den hårda kopplingen till standarderna SS-ISO/IEC 27001:2006 och SS-ISO/IEC 27002:2005 i förslaget till nya föreskrifter om 

föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter; beslutade den xx mars 2020. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd av 21 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Tillämpningsområde Se hela listan på fi.se föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter. föreskrifter om it-säkerhet för statliga myndigheter.